عکسها و تصاویر قدیمی و تاریخی

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

سلام به گالری ما خوش آمدید

سرزمین ما در طول تاریخ چند هزار ساله خود با فرود و فرازهای بسیاری روبرو بوده و در طول این گذر مردان و زنان بسیاری نامدار و نام آور شده اند چه به نیکی و چه به زشتی ، اما تنها چیزی که در طول این قرون بقای این سرزمین را تضمین نموده مردمان آن بوده است مردمانی از اقوام ، فرهنگها و گویشهای مختلف که در کنار هم یک سرزمین واحد را تشکیل داده اند.
در این صفحات سعی بـر ایـن بـوده کـه مـردم این سرزمین و آنچـه که ساخته و پرورده اند اعم از نیکنامان و آنان که نامشان به نیکی ثبت نشده از طریق عکسها و تصاویری که از آنان بجا مانده و از منابع مختلف جمع آوری گردیده نشان داده شود امید که مورد رضایت شما بازدید کننده گرامی واقع شود.
گزارش تخلف
بعدی